ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ นำทีมเยาวชนจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการเเข่งขันออกเเบบเเละสร้างหุ่นยนต์ระดับประเทศ (RDC2018) จำนวน 4 คน จาก 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายจิรัฐ คงกะพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และนายวีรยุทธ บัวเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ พร้อมด้วย ดร. สุรัฐ ขวัญเมือง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายพีระพงษ์ พิณวานิช ผู้จัดการโครงการ RDC เอ็มเทค เข้าร่วมการแข่งขันออกเเบบและสร้างหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ หรือ IDC Robocon 2018 ระหว่างวันที่ 6-18 สิงหาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยโจทย์เเข่งขันในปีนี้คือ “The World Star Hunting Swallow” ผู้เข้าเเข่งขันเเต่ละประเทศจะถูกเเบ่งเเบบคละทีม มี 8 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, เม็กซิโก, อินเดีย, จีน เกาหลีใต้ ไทย และญี่ปุ่น โดยในส่วนของประเทศไทย เอ็มเทคส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันตั้งเเต่ในระดับภูมิภาคจนถึงระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา เเละนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบอัตโนมัติเเละหุ่นยนต์ของประเทศให้พร้อมปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศไทย 4.0

Scroll Up