23 พฤศจิกายน 2561, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย (Thai Heat Treating Association) จัดให้มีพิธีเปิดตัวสมาคมฯ อย่างเป็นทางการภายในงาน METALLEX 2018 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสนี้ ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ร่วมแสดงความยินดีโดยมอบของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์ สมนึก วัฒนศรียกุล นายกสมาคมฯ นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์ อตีดผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อต้องสมาคมฯ มาตั้งแต่ต้น 

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของสมาคมฯ คือ การที่มีการรวมตัวกันของบุคลกรด้านการอบชุบทางความร้อนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ จะทำให้นำไปสู่โอกาสในการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งทักษะของบุคลากรในสาขาการอบชุบทางความร้อนในประเทศไทย นอกจากนั้นยังนำไปสู่โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการต่างๆ รวมถึงยังเป็นแหล่งในการหาข้อมูลด้านตำแหน่งงาน การรับการฝึกงานของนักศึกษาในสาขานี้ได้โดยตรง รวมถึงการสอบวัดระดับ เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการอบชุบทางความร้อน ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถช่วยยกระดับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการอบชุบทางความร้อนอย่างแท้จริง

Scroll Up