2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ

         ทีมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก และรางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงาน “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562

ผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ผลงาน “คลีน KLEAN” นวัตกรรมใหม่เพื่อการจับตัวน้ำยางแบบประหยัดน้ำและลดน้ำเสียในกระบวนการผลิตยางแผ่น (รมควัน) [The work on “KLEAN- The Innovative Water Saving and Reduce Waste Water for Rubber Smoked Sheet Production” was awarded the National Research Council of Thailand’s Research Award in Agricultural Science and Biology – Excellence Level]
วิจัยพัฒนาโดย นายภูริพงษ์ วรรณวิไล นายธงศํกดิ์ แก้วประกอบ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ทีมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง

รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ผลงาน “น้ำยางพาราเกรดพิเศษสำหรับผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์เพื่อทำถนน” (The work on “Special Grade Para Latex for Mixing with Asphalt Cement for Road Construction” was awarded the National Research Council of Thailand’s Research Award in Agricultural Science and Biology – Honorable Mention Level)
วิจัยพัฒนาโดย นายสุริยกมล มณฑา นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล นายภิพัฒชา รักดี นายอรุณ คงแก้ว นางสาวนันทินา มูลประสิทธิ์ นางฉวีวรรณ คงแก้ว และ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ทีมวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง

Scroll Up