วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการระชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์ ในงาน งานมหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอนวูฟเวนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nonwovens and Disposable Hygiene Technology Exhibition & Conference : ANDTEX2019 ) โดยมี นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานดังกล่าว เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยด้านโพลิเมอร์ ได้แก่

  1. Advanced Polymer Technology Research Group (APT)
  2. ActivePAK : Packging for Shelf-life Extension of Tropical Fruit and Vegetables
  3. Grow N-Rich Nonwoven Plantation Bags and Fruit Covers

     เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน (Nonwoven) เป็นนวัตกรรมสิ่งทอที่ไม่ได้ถักทอ แต่ใช้เทคโนโลยีวิธีการอื่น เช่น การเป่าด้วยอากาศ เพื่อทำให้เส้นใยเรียงต่อกันเป็นผ้าผืน มีทั้งที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติหรือทำจากโพลีเอสเตอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีก อาทิ การเกษตร เครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ ก่อสร้าง การแพทย์ ครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ สุขอนามัยและการพาหนะ จึงนับเป็นวัสดุที่ใช้ได้หลากหลายและมีการเติบโตทั่วโลกนำไปสู่การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ industry 4.0

Scroll Up