24 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (สัญจร) เพื่อเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ของ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่โลจิสติกส์ที่เป็นคลังสินค้าชิ้นส่วนประกอบรถยนต์สายการผลิต ได้แก่ body shop, paint shop และ assembly line จนถึง end of line ที่เป็นการทดสอบตามมาตรฐาน (standard testing) พร้อมทั้ง เยี่ยมชมโรงงานประกอบแบตเตอรี่แพ็กของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณวีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด และ Mr. Roland Folger, CEO of Mercedes-Benz (Thailand), Mr. Andreas Lettner, CEO Mercedes-Benz Manufacturing (Thailand) ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในด้านวิศวกรรมยานยนต์ แนวโน้มทางเทคโนโลยีและการตลาดตลอดจนการบริหารบุคลากรและองค์กร

     จากนั้นในช่วงบ่ายมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเอ็มเทค เพื่ออภิปรายร่วมกันถึงแนวทางการดำเนินงานใน 4 ปีข้างหน้าของเอ็มเทค  ภายใต้แนวคิด “เอ็มเทค สวทช. เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต สะท้อนได้จากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีนัยสำคัญ ผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การวิจัยที่เป็นเลิศและมีคุณค่า บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุคลากร”

Scroll Up