10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Rail Industry Symposium and Exhibition: RISE 2019) ภายใต้หัวข้อ “Bringing the Thai Railway Industry into the International Mainstream” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

      ในวันงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรรับเชิญทั้งจากหน่วยงานชั้นนำจากต่างประเทศและในประเทศร่วมบรรยาย อาทิ คุณพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, คุณเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, Mr. Hiroshi Tanaka จาก Railway Technical Research Institute ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Milko P. Papazoff จาก UIC ASEAN Representative เป็นต้น

      เป้ามายการจัดงานในครั้งนี้หวังให้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ นักอุตสาหกรรมภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ วัสดุศาสตร์ กระบวนการผลิต การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  รวมถึงจัดให้การแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานภาคเอกชนในงานด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและการประกอบ รวมถึงมีมาตรฐานและเครือข่ายหน่วยงานทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางที่จำเป็นสำหรับการผลิตของอุตสาหกรรมไทย รองรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในระยะ 20 ปีข้างหน้า

      การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในระยะ 20 ปีข้างหน้าของประเทศไทยเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มีมูลค่าสูงมาก รวมมากกว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยควรมีความพยายามที่จะทำให้เงินมูลค่าของโครงการตกอยู่ในประเทศมาก ที่สุด โดยการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เทคโนโลยีและก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางของ ประเทศ เพราะจะเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศ สร้างงานในประเทศ และยังส่งผลต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนได้อีกหลายรอบในประเทศ

      นอกจากนี้ มีการอภิปราย ในหัวข้อ “Together Possible: Bringing the Thai Railway Industry into the International Mainstream” มีผู้ร่วมอภิปรายจากหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ทั้งภาคส่วนของหน่วยงานรัฐบาล สถาบันวิจัย และผู้ประกอบการ เพื่อเกิดความร่วมมือ วิจัย พัฒนา และร่วมผลักดันให้เกิดเทคโนโลยี รวมถึงการทดสอบของระบบรางของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.mtec.or.th/rise-5 

Scroll Up