วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกความใจ Memorandum of Understanding on Education, Research, and Community Development กับ ASEAN Center for Energy (ACE) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน เชื้อเพลิงชีวภาพ และส่งเสริมผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยมี ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นผู้แทน สวทช. และ Dr.Nuki Agya Utama ผู้อำนวยการ ACE ร่วมลงนามในครั้งนี้

จากการประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 33 ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ผ่านมานั้นที่ประชุมได้เห็นชอบเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในอาเซียนให้เท่ากับร้อยละ 23 ของการจัดหาพลังงานขั้นต้น ภายในปี ค.ศ. 2025 และเห็นชอบเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในการสร้างแรงจูงใจด้านการลงทุนโครงการพลังงานทดแทน การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและเชื้อเพลิงชีวภาพ  ตลอดจนผลักดันให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพลังงาน  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้ประสานงานหลักเครือข่ายพลังงานทดแทนของประเทศไทยได้เสนอต่อที่ประชุมครั้งนั้นว่า ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง  อีกทั้งมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพ  จึงเห็นสมควรผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ และเห็นว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพด้วย ซึ่งที่ผ่านมา สวทช. ได้มีผลงานด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มากกว่า 10 โครงการ เช่น โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการ H-FAME (partially Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์แล้ว 2 ราย เป็นต้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกันในครั้งนี

ส่วนด้านของกรอบความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ ASEAN Center for Energy (ACE) ครั้งนี้ มีกิจกรรมความร่วมมือกันหลายด้าน ประกอบด้วย  ความร่วมมือด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย, ความร่วมมือด้านกิจกรรมการพัฒนาชุมชน, ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา เช่น สนับสนุนโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างสถาบันสำหรับนักเรียนนักศึกษา, การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึง กิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมมือกัน โดยแผนการดำเนินงานหลังจากการลงนามครั้งนี้ คือการจัดทำ Roadmap พร้อมกรอบความร่วมมือระหว่าง สวทช. และหน่วยงานวิจัยในอาเซียน  หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA) ตลอดจนช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและ Dialogue partners ต่อไป

Scroll Up