ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หรือ TMETC 12 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

     พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีแก่ Dr. John Thomas Henry Pearce อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะ เอ็มเทค สวทช. ที่ได้รับรางวัล Thailand Metallurgist 2018 : Industry จากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานหล่อโลหะทั้งการเป็นที่ปรึกษา แก้ไขกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพงานหล่อให้แก่อุตสาหกรรมหล่อโลหะไทยตลอดมากกว่า 18 ปีที่ทำงานในเอ็มเทค รวมถึงการทำงานด้านวิชาการ มีการตีพิมพ์บทความวิชาการมากกว่า 100 บทความ

     และในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ผลงานวิจัยหัวข้อ Pitting Corrosion of Type 304 Stainless Steel in High Chloride-containing Water Under Hudrodynamic ของดร. ปิติชน กล่อมจิต ดร. ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน คุณปิยะ คำสุข และ ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นระดับนักวิจัยด้วย

Scroll Up