พัฒนาธุรกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำองค์ความรู้ และผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาครัฐและเอกชน ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้บริการแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1.บริการรับจ้างวิจัย เป็นการดำเนินการตามความต้องการของผู้ขอรับบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโจทย์วิจัย หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น งานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา พัฒนาและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
2.บริการร่วมวิจัยและพัฒนา เป็นความร่วมมือระหว่างเอ็มเทคและผู้รับบริการในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จุดประสงค์หลักเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระดับสูง มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ โดยการดำเนินงานแต่ละฝ่ายจะร่วมมือกันในรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น งบประมาณในการดำเนินการ งบบุคลากรวิจัย งบเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
3.บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันสามารถนำโจทย์ปัญหาที่ต้องการจากอุตสาหกรรมกลับมาสะท้อนต่อทีมวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงได้อีกทางหนึ่ง
4.บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO สวทช.) นำเอาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นโดยนักวิจัยของเอ็มเทค ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรม เพื่อช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมมีโอกาสนำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยนักวิจัยในประเทศไปประยุกต์ใช้ในการผลิตมากขึ้น ช่วยลดการลองผิดลองถูก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และระยะเวลา ในการทำวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ทีมวิจัย มีความเชี่ยวชาญสาขาวัสดุศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยแบ่งความเชี่ยวชาญตามหน่วยวิจัย และให้บริการทั้งในลักษณะของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณสมบัติ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ในรูปแบบบริการและความเชี่ยวชาญของเอ็มเทค

  
1. ติดต่อขอรับบริการ โดยวิธีการ
โทรศัพท์หรือ e-mail เพื่อ
พูดคุยรายละเอียดโจทย์
วิจัยที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่
งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม
 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับทีมวิจัย
และนัดหมายประชุมระหว่างนักวิจัย
และผู้ขอรับบริการเพื่อคุยขอบเขต
งานที่ชัดเจน
 3. จัดทำเอกสารการทำงานและ
ดำเนินงานตามกิจกรรมการ
ทำงานวิจัยที่ตกลงร่วมกัน


เกษตร/ประมง

 1. ฟิล์มนาโนคอมโพสิทป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน
 2. เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพสูงแบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู่
 3. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก สำหรับชุมชน
 4. บรรจุภัณฑ์ Active PAKTM BPW50 สำหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง
 5. สารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น(สาร ThEPS)
 6. ชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน
 7. ฟิล์มเจาะรูในระดับไมครอนเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสด
 8. สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง
 9. ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด


พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม
2.ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน
3.ระบบผลิตไบโอดีเซล แบบต่อเนื่อง 20,000 ลิตรต่อวัน
4.เครื่องหีบปาล์มระดับชุมชน
5.พลาสติกย่อยสลายได้
6.สูตรเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบไร้สารตะกั่ว
7.ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน


การแพทย์

 1. เครื่องยกผู้ป่วย
 2. ขี้ผึ้งสำหรับห้ามเลือดออกจากกระดูกที่สลายตัวได้ที่มีส่วนผสมของแป้งดัดแปร
 3. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
 4. อุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์
 5. อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบสามส่วน
 6. วัสดุทดแทนกระดูก Hydroxyapatite Bone graft substitute
 7. ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น

 


โพลิเมอร์ สิ่งทอ และเคมี

1.ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน
2.การพิมพ์สกรีนสี ธรรมชาติบนผ้า
3.นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา


อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 1. วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (Cordierite) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (Thermal Shock Resistance)
 2. อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจีโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว
 3. จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
 4. กระเบื้องปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว

งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 0 2564 6500ต่อ 4782-4789 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : BDD-IBL@mtec.or.th

ให้บริการแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1.บริการรับจ้างวิจัย เป็นการดำเนินการตามความต้องการของผู้ขอรับบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโจทย์วิจัย หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น งานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา พัฒนาและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
2.บริการร่วมวิจัยและพัฒนา เป็นความร่วมมือระหว่างเอ็มเทคและผู้รับบริการในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จุดประสงค์หลักเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระดับสูง มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ โดยการดำเนินงานแต่ละฝ่ายจะร่วมมือกันในรูปแบบความร่วมมือต่างๆ เช่น งบประมาณในการดำเนินการ งบบุคลากรวิจัย งบเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
3.บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันสามารถนำโจทย์ปัญหาที่ต้องการจากอุตสาหกรรมกลับมาสะท้อนต่อทีมวิจัยในการผลิตงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงได้อีกทางหนึ่ง
4.บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO สวทช.) นำเอาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ที่คิดค้นโดยนักวิจัยของเอ็มเทค ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรม เพื่อช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมมีโอกาสนำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยนักวิจัยในประเทศไปประยุกต์ใช้ในการผลิตมากขึ้น ช่วยลดการลองผิดลองถูก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยง และระยะเวลา ในการทำวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ทีมวิจัย มีความเชี่ยวชาญสาขาวัสดุศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยแบ่งความเชี่ยวชาญตามหน่วยวิจัย และให้บริการทั้งในลักษณะของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณสมบัติ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ในรูปแบบบริการและความเชี่ยวชาญของเอ็มเทค

 

1. ติดต่อขอรับบริการ โดยวิธีการโทรศัพท์หรือ e-mail เพื่อพูดคุยรายละเอียดโจทย์วิจัยที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

2. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับทีมวิจัยและนัดหมายประชุมระหว่างนักวิจัยและผู้ขอรับบริการเพื่อคุยขอบเขตงานที่ชัดเจน

3. จัดทำเอกสารการทำงานและดำเนินงานตามกิจกรรมการทำงานวิจัยที่ตกลงร่วมกัน

 


เกษตร/ประมง

 1. ฟิล์มนาโนคอมโพสิทป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน
 2. เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพสูงแบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู่
 3. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก สำหรับชุมชน
 4. บรรจุภัณฑ์ Active PAKTM BPW50 สำหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง
 5. ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
 6. การพัฒนาตะกร้าบรรจุลำไยที่แข็งแรง น้ำหนักเบา
 7. สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง
 8. ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด


พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม
2.ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน
3.ระบบผลิตไบโอดีเซล แบบต่อเนื่อง 20,000 ลิตรต่อวัน
4.เครื่องหีบปาล์มระดับชุมชน
5.พลาสติกย่อยสลายได้
6.สูตรเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบไร้สารตะกั่ว
7.ชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน


สุขภาพและการแพทย์

1.ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น
2.วัสดุทดแทนกระดูก Hydroxyapatite Bone graft substitute
3.อุปกรณ์ทางลาดแบบม้วนสำหรับติดตั้งในรถยนต์
4.อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบสามส่วน
5.วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง Light-cured Dental Sealant
6.รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า


โพลิเมอร์ สิ่งทอ และเคมี

1.ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน
2.การพิมพ์สกรีนสี ธรรมชาติบนผ้า
3.นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา


อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

1.การผลิตโฟมโลหะแบบเซลล์เปิดที่มีต้นทุนต่ำ และสามารถควบคุมความพรุนและขนาดโพรง
2.ถ้วยทนไฟอุณหภูมิสูงผลิตจากกากของเสียอุตสาหกรรมอลูมิเนียม
3.กระเบื้องปูพื้นจีโอโพลิเมอร์ลายหินจากเศษแก้ว
4.จีโอโพลิเมอร์จากดินแดงและของเสียอุตสาหกรรม
5.อิฐมวลเบาคอมโพสิทจากจีโอโพลิเมอร์และวัสดุมวลเบาจากเศษแก้ว

งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ : 0 2564 6500ต่อ 4782-4789 โทรสาร 0 2564 6369
E-mail : BDD-IBL@mtec.or.th

Scroll Up