รางวัลประเภทผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ
ประเภท: Certificate
โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล: Returning Fellow for ASEAN SLP 2017

นักวิจัยเจ้าของผลงาน: ดร. นุวงศ์ ชลคุป ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: Certificate for 2017 ASEAN Science Leadership Programme (SLP)

หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: Global Young Academy (GYA) and Young Scientists Network-Academy of Sciences Malaysia (YSN-ASM)

พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: ชื่องาน.2017 ASEAN Science Leadership Programme (SLP)

(วันที่ 11 กันยายน 2560 สถานที่. Bandar Enstek, Malaysia)

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ    

จากความร่วมมือกับ Global Young Academy (GYA) เพื่อสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยตระหนักถึงความซับซ้อนและความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างหลายสาขาวิชา ตลอดจนการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่กว้างขึ้น โดย Young Scientists Network-Academy of Sciences Malaysia (YSN-ASM) ได้คัดเลือก Mentor จาก 2016ASEAN SLP ให้มาร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน    

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ (พอสังเขป)

จากการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 2016 ASEN SLP ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมภาวการณ์เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์มาในปี ค.ศ. 2016 ซึ่งในนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง จนประสบผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้รับการเชิญให้เข้าร่วม 2017 ASEAN SLP ในฐานะ Mentor เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และทัศนคติความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการนำทักษะที่ได้ไปถ่ายทอดต่อในประเทศ 

Scroll Up