รางวัลและเกียรติยศ ระดับชาติ
ประเภท.สิ่งประดิษฐ์
ผลงานที่ได้รับรางวัล: กระบวนการเตรียมของผสมยางธรรมชาติและซิลิกาด้วยเทคนิค in situsol-gel A process for preparation of natural rubber-silica blend by using in situsol-gel technique

นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
คุณปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง
คุณฉวีวรรณ คงแก้ว ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง
คุณสุริยกมล มณฑา ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง
คุณวีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยาง หน่วยวิจัยยาง
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
คุณอรุณ คงแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: รางวัลระดับดีมาก
สาขา: เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้มอบ: พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: ชื่องานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
(วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา)

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ

ยางธรรมชาติ หรือ ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับ ๑ ของโลก โดยมีอุปสงค์ของอุตสาหกรรมยางล้อที่ขยายตัวตามอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้การผลิตและการใช้ยางธรรมชาติเติบโตอุตสาหกรรมยางจึงทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทยเป็นอย่างมาก

รายละเอียดโครงการ

กระบวนการเตรียมของผสมยางธรรมชาติและซิลิกาด้วยเทคนิค in situ sol-gel ทำได้โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีช่วยเปลี่ยนสารละลายโซเดียมซิลิเกตให้เป็นอนุภาคซิลิกาแขวนลอยอยู่ในน้ำยางธรรมชาติ (น้ำยางสด) พร้อมกับการแปรรูปน้ำยางธรรมชาติที่มีอนุภาคซิลิกาแขวนลอยอยู่ให้เป็นของแข็งภายใต้สภาวะเป็นกลาง (pH ๗-๘) เพื่อให้ได้ของผสมยางธรรมชาติและซิลิกาที่พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการล้าง/รีดแผ่น/ตัดฝอย/อัดแท่ง ของผสมมีลักษณะเป็นก้อนขนาดเล็กและมีปริมาณซิลิกาต่อเนื้อยางในสัดส่วน ๕๐-๑๒๐ phr ช่วยให้สะดวกต่อการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ยาง โดยไม่ก่อให้เกิดฝุ่นซิลิกาฟุ้งกระจายในอากาศ ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจ อีกทั้งช่วยลดระยะเวลา (พลังงาน) ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางได้ด้วย

Scroll Up