รางวัลระดับนานาชาติ

ประเภท: โปสเตอร์

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล: Effect of Basalt Addition and Curing: Conditions on the Strength Development of Geopolymers.

นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
คุณพิมพ์พรรณ เห็นประเสริฐแท้         
ดร. ดวงเดือน อาจองค์                         
ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ                           
คุณปัตมาภรณ์ ธิมากุล                        

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: การนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award)

หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้มอบ: ดร. กฤษดา ประภากร

พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: ชื่องาน MSAT 10th Internation Conference on Materials Science and Technology

สถานที่: BITEC, Bangna Exhibition and Convention Center

วันที่:  7 กันยายน 2561

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
    
การประชุมนานาชาติ MSAT ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการประชุมทางวิชาการด้านวัสดุศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจศึกษา และเชี่ยวชาญจากทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ได้พบปะหารือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และงานวิจัยใหม่ๆ ที่ค้นพบ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรม

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
     
ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานที่ยึดวัสดุต่าง ๆ เช่น หิน กรวด ทราย เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความแข็งแรง แต่กระบวนการการผลิตปูนซีเมนต์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 1 ตันสู่ชั้นบรรยากาศ จึงนำไปสู่การศึกษาและค้นพบวัสดุเชื่อมประสานชนิดใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดและทดแทนการใช้งานปูนซีเมนต์
     จากการค้นพบของ Dr. Glukhovsky ชาวสหภาพโซเวียต และการศึกษาเพิ่มเติมของ Prof. Joseph Davidovits นักวิทยาศาสตร์เคมีชาวฝรั่งเศส พบว่า จีโอโพลิเมอร์ เป็นวัสดุเชื่อมประสานชนิดหนึ่ง ที่มีองค์ประกอบของ SiO2 และ Al2O3 เป็นหลัก เมื่อถูกผสมเข้ากับสารละลายที่เป็นด่างสูง จะเกิดการก่อตัว แข็งตัว และให้กำลังอัดได้ดีเทียบเท่าปูนซีเมนต์
     งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ฐานเถ้าลอย ให้มีคุณสมบัติเชิงกลเทียบเท่าหรือดีกว่าปูนซีเมนต์ เพื่อการลดหรือทดแทนการใช้งานปูนซีเมนต์ในอนาคต โดยศึกษาผลกระทบของการเติมเส้นใยบะซอลท์ และอุณหภูมิการบ่ม ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของจีโอโพลิเมอร์ที่มีเถ้าลอยเป็นวัตถุดิบตั้งต้น พบว่าการเติมเส้นใยบะซอลท์และอุณหภูมิในการบ่ม ส่งผลต่อความแข็งแรงของจีโอโพลิเมอร์ฐานเถ้าลอย ดังจะเห็นได้จากการเติมเส้นใยบะซอลท์ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10, 20, 30 โดยน้ำหนัก แล้วนำชิ้นงานแยกบ่มที่อุณหภูมิห้อง และที่ 50 °C, 48 ชั่วโมง เพื่อศึกษาผลจากอุณหภูมิการบ่ม พบว่าจีโอโพลิเมอร์ฐานเถ้าลอยมีค่ากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นจาก 54 MPa เป็น 59 MPa, 60 MPa และ 64 MPa และค่ากำลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นจาก 3 MPa เป็น 4 MPa, 4 MPa และ 5 MPa เมื่อบ่มที่อุณหภูมิห้อง และค่ากำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นจาก 36 MPa เป็น 45 MPa, 46 MPa และ 54 MPa และค่ากำลังรับแรงดัดเพิ่มขึ้นจาก 1 MPa เป็น 2 MPa, 2 MPa และ 3 MPa เมื่อบ่มที่ 50 °C, 48 ชั่วโมง (ชิ้นงานอายุ 90 วัน)

Scroll Up