การผลิตแบบหล่อทรายรวดเร็วชนิดไร้กระสวน (Patternless Sand Moulding) ผลงานที่พัฒนาและได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นการนำเสนอรูปแบบการสร้างแบบทรายสำหรับงานหล่อเหล็กด้วยเครื่องมือกลภายใต้แนวคิดการทำต้นแบบรวดเร็ว 

การผลิตแบบหล่อทรายรวดเร็วชนิดไร้กระสวน (Patternless Sand Moulding) 

– พัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบหล่อทรายสำหรับงานหล่อโลหะด้วยกระบวนการรวดเร็ว (rapid tooling) 

– ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์/ประหยัด/กระชับขั้นตอน ในการหล่อขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ หรืองานหล่อจำนวนน้อยชิ้น 

– ขอรับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในนาม สวทช. แล้ว 

 

 

Scroll Up