เป็นการออกแบบและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอย การปรับปรุงทั้งการเลือกใช้โลหะ การลดน้ำหนัก การเพิ่มความแข็งแรง นำเสนอผลลัพธ์ได้ทั้งในระดับต้นแบบอุตสาหกรรมและอนุสิทธิบัตร
การปรับปรุงงานออกแบบและผลิตตะกรับในเตาเผาชีวมวลด้วยเทคโนโลยีทางโลหะวิทยา
– พัฒนาผลงานด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย reverse engineering โดยเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาตามแนวทางการวิเคราะห์ความเสียหายทางงโลหะวิทยา การปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
– ปรับปรุงแบบด้วยการลดน้ำหนัก เลือกใช้โลหะที่มีความทนทานต่อความร้อนและสมบัติทางกลที่สูงขึ้นที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ
– ออกแบบและประเมินด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์
– วางแผนการผลิตในระดับ mass production เพื่อรองรับ economy of scale สำหรับการขยายผลและสร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์
– นำเสนอผลงานที่ใช้งานทดแทนได้เหนือกว่าเดิม มีต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกลง และยื่นจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาใน สวทช.แล้ว

Scroll Up