ต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา
Power Bars & Energy Gels

เสบียงอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพล โดยหน่วยทหารจะเตรียมอาหารสำเร็จรูป หรืออาหาร MRE (Meals, Readyto-Eat) สำหรับทหารจากกรมพลาธิการทหารบก พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือสนับสนุนอื่นๆ ติดตัวไปด้วย ทำให้สัมภาระมีน้ำหนักมากและมีพื้นที่หรือน้ำหนักเหลือให้พกอุปกรณ์อื่นๆ ได้น้อยลง การลดน้ำหนักของเสบียงอาหารจะช่วยเพิ่มพื้นที่สัมภาระสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ

แนวคิดหลัก
สร้างต้นแบบอาหารซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักของเสบียงอาหาร มีทั้งอาหารที่ให้พลังงานสูงสำหรับการเดินทางในแต่ละวัน และอาหารที่ให้พลังงานอย่างรวดเร็วสำหรับการปฏิบัติการเฉพาะ หรือการเดินทางขึ้นที่สูงซึ่งต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติ

 

จุดเด่นของผลงานวิจัย
ต้นแบบอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา มีน้ำหนักเบากว่าอาหาร MRE พกพาที่ทหารใช้อยู่ในปัจจุบัน ช่วยลดน้ำหนักสัมภาระจากอาหารลง 35%หรือราว 3.2 กิโลกรัมต่อสัมภาระอาหารใน 1 สัปดาห์

สถานภาพผลงานวิจัย
ต้นแบบผลงานวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ

ทีมวิจัยและพัฒนา
ดร.ศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4283
Email : sirikarn.wis@mtec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

Scroll Up