หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

งานสัมมนา “Highlights and Trends from K 2019: บทสรุปจากงาน K 2019 & Plant Visits เพื่อการต่อยอดและปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย” (วันที่ 3 ธันวาคม 2562)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Highlights and Trends from K 2019: บทสรุปจากงาน K 2019 & Plant Visits เพื่อการต่อยอดและปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้องบุษกร อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่การเดินทาง        เตรียมพบกับงานสัมมนาที่รวบรวมข้อมูลทั้ง highlights and trends จากการเข้าร่วมงาน K 2019 ณ เมือง Duesseldorf, Germany และการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทเอกชนชั้นนำในเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ นำโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งพร้อมส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ […]

หลักสูตร “ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา” (วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562)

หลักสูตร “ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา”(Materials Science and Engineering Knowledge with Case Studies) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่การเดินทาง ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?– รู้สึกขาดความรู้พื้นฐานทางวัสดุ แต่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ– เคยเรียนวิชาทางวัสดุมาแล้ว แต่ขาดประสบการณ์การนำไปประยุกต์ใช้– มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในงานของตัวเอง แต่ต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นในสาขางานอื่นๆหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านมีพื้นฐานความรู้ทางวัสดุพร้อมกับได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานจากตัวอย่างงานทางวิศวกรรมจริง เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเชื่อมโยงประยุกต์ความรู้พื้นฐานเข้ากับการทำงานจริง รายละเอียดวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 256208:30-09:00 น.   ลงทะเบียน09:00-10:30 น.   บทนำเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Introduction to Materials Sci. and Eng.)                            โครงสร้างผลึกของแข็ง (Structure of Crystalline Solids) 10:30-10:45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง10:45-12:00 น.   คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ (Mechanical […]

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ (วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ (Engineering Simulations for the Industry with Software Usage Workshop) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่การเดินทาง หลักการและเหตุผล ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การจำลองทางวิศวกรรมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่องานในภาคอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์หรือระบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ มักต้องผ่านการคำนวณด้วยแบบจำลองทางวิศวกรรมมาก่อน เพื่อให้มั่นใจในฟังก์ชันการใช้งานและประสิทธิภาพก่อนที่จะทำการผลิตจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการจำลองและผู้ใช้ประโยชน์จากผลการจำลองทางวิศวกรรมมักขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในพื้นฐานของเทคโนโลยีนี้ จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานหรือการแปลผล รวมทั้งไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเทคโนโลยีการจำลองทางวิศวกรรมดีขึ้น โดยจะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการจำลองทางวิศวกรรมมาใช้กับงานอุตสาหกรรม โดยจะมีการยกตัวอย่างงานจริงจากประสบการณ์ของวิทยากรมาประกอบ พร้อมด้วยการให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจำลองทางวิศวกรรม 2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านการจำลองทางวิศวกรรม หัวข้อและกำหนดการ วันพุธที่ 11 ธันวาคม […]

เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง (วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562)

เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง(Introduction to Welding & Joining Technology for Automotive & Railway Applications) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมร่วมกับสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA)   วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562ห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่การเดินทาง      เนื่องจากแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีการเชื่อมวัสดุ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมประกอบโครงสร้าง และการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางรางจะมีบทบาทเป็นอย่างมากในการเพิ่มคุณภาพและความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้สำหรับผู้ประกอบการในประเทศ หลักสูตรการอบรมนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพฤติกรรมของวัสดุจากกระบวนการเชื่อม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง และกรณีศึกษาการเลือกกระบวนการเชื่อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งทางราง หลังจากผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้แล้วผู้รับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางและหลักการเบื้องต้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตนเองในการผลิตโครงสร้างและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง กลุ่มผู้เข้าอบรมเป้าหมาย:– ผู้บริหารและวิศวกรอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง– ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง กำหนดการวันที่ 30 ตุลาคม 256208.00 – 09.00    ลงทะเบียน09.00 – 10.30    เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมวัสดุ                           – พื้นฐานเทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมวัสดุ                           – กระบวนการเชื่อมแบบหลอมละลาย10.30 – 10.45    […]

Scroll Up