รางวัลและเกียรติยศ
รางวัล เหรียญทอง และ รางวัลพิเศษ
ระดับนานาชาติ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : ระบบรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน :
ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
นางฉวีวรรณ คงแก้ว
น.ส.ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต
น.ส.นันทินา มูลประสิทธิ์
นายทิพย์จักร ณ ลำปาง
น.ส.ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
นางอรพินท์ ยามาโมโต้
น.ส.โสภิตา จิตบุญ
นายธงศักดิ์ แก้วประกอบ
นายภูริพงศ์ วรรณวิไล
นายสุริยกมล มณฑา
นายพร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ
1. ITEX GOLD MEDAL from ITEX 2016
2. Great Prize ITEX 2016 (Special Prize) from the Association of European Inventions AEI
ชื่องาน27th International Invention, Innovation & Technology Exhibition 2016 สถานที่ Kuala Lumpur, Malaysia วัน 12-14 May 2016

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
เวทีนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกหนึ่งเวทีคืองาน ITEX (27th International Invention & Innovation Exhibition) โดยปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียเป็นครั้งที่ 27 มีนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากมายทั้งจากทวีปเอเชียและยุโรปมากกว่า 20ประเทศ ซึ่งในการเข้าร่วมประกวดผลงานนี้ นักประดิษฐ์จะได้ร่วมประกวดและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พบปะกับนักประดิษฐ์จากต่างประเทศ เพื่อเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เกิดการต่อยอดและพัฒนาผลงานการวิจัยผลงานประดิษฐ์นำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต


รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
ระบบรักษาสภาพน้ำยาง TAPS มีประสิทธิภาพสูง ประยุกต์ใช้ได้ง่ายกับน้ำยางสดและน้ำยางข้น ใช้ได้กับน้ำยางทุกฤดูกาลและทุกพื้นที่ ไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรง ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ น้ำยางข้นสามารถปรับค่าความเป็นกรด-ด่างได้ ไม่ต้องมีหน่วยเตรียมสารในโรงงาน ทำให้ประหยัดเวลา แรงงาน ลดการสูญเสียสารเคมี ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ลดการสูญเสียเนื้อยางไปกับขี้แป้ง ลดปริมาณการใช้กรดซัลฟิวริกในการจับตัวน้ำยางสกิม ทำให้ลดปัญหาในการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ น้ำยางสดที่ผ่านการรักษาสภาพสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางก้นถ้วย ยางแผ่นและยางแท่งได้Thai Advanced Preservative System (TAPS) is the high preserving efficiency substance that has been developed for using with fresh and concentrated latex for all seasons and plantations.TAPS latex has no strong smell, free of nitrosamine, non toxic to cell and concentrated latex can be adjusted pH (8-11). By using this system, the latex faculty is benefited by need no chemical preparation, save time, lost rubber with sludge, save cost of water treatment. Fresh TAPS latex can be raw materials for cup lump, sheet rubber and dry rubber.

Scroll Up