รางวัล
ประเภท Poster
ระดับชาติ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : Localized Corrosion Inhibition of Aluminum alloys 7075-T6 by Calsium Sulfate
นักวิจัยเจ้าของผลงาน :
1.ปิติชน กล่อมจิต
ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: รางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอบทความ
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ผู้มอบ : ศ.ดร.ประสาท สืบค้า
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: งาน Localized Corrosion Inhibition of Aluminum alloys 7075-T6 by Calsium Sulfate
สถานที่.ชาโตว์ เดอ เขาใหญ่ นครราชสีมา วันที่. 27 พ.ย. 58

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพและภาคเอกชน ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการทาง โลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TMETC9) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ Theme ‘Ab Initio Metallurgy for the Future’ หรือ ‘แรกเริ่มโลหการวิวัฒนาการสู่อนาคต’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมวิชาชีพบุคลากรจากภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย และแนวคิดทางโลหวิทยาใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน

รายละเอียดโครงการ
Aluminum alloy 7075-T6 is used in aerospace applications due to its high strength to weight ratio, but this material is susceptible to localized corrosion in condensing atmospheric exposure conditions and is usually protected with an anti-corrosion coating system. CaSO4 is sometimes found as an extender component in corrosion inhibition primer pigment system, such as Deft 02GN084, which has been qualified for military use. The role CaSO4 might play in corrosion protection afforded by the coating system has not been addressed thoroughly in the scientific literature. The goal of this study was to isolate and characterize any inhibiting effect of CaSO4 on aluminum alloy 7075-T6 to understand how it might play a role in non-chromate primer coatings. Samples of AA7075-T6 were exposed to chloride solutions with varying pH via static immersion exposure with and without CaSO4 as an inhibitor for times ranging up to 30 days. The solution pH was varied from 3 to 10 and the chloride concentration was fixed at 0.1 M. Pitting corrosion damage was characterized by optical profilometery (OP) to find pit depth and pit area. Potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS), were used to characterize the extent of corrosion. Surface analysis was carried out by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Results showed that sulfate suppressed pitting corrosion under acidic conditions. Calcium did not appear to contribute to inhibition in any of the evaluations carried out. EIS results showed an increase in polarization resistance (Rp) in the presence of sulfate. Thermodynamic calculation and XPS data suggest that the protective film formed in the presence of CaSO4 is Al(OH)SO4.

Scroll Up