ที่มาของโครงการ
จากสถิติด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถพยาบาลฉุกเฉิน (CMS) จากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยพบว่ามีบุคลากรในรถพยาบาล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พนักงานขับรถ ผู้ป่วยรวมถึงญาติ เสียชีวิตเนื่องจาก อุบัติเหตุรถพลิกคว่า หรือที่เรียกว่า “Rollover” สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ การที่รถพยาบาลที่มีอยู่ในหลายประเทศ ไม่ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างตัวถังรถที่แข็งแรงเพียงพอ รองรับการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการผลักดัน ให้มีการพัฒนาโครงสร้างของตัวถังและห้องโดยสารของรถพยาบาล ให้มีความแข็งแรง หรือที่เรียกว่าโครงสร้างแบบ “Superstructure” ซึ่งจัดได้อยู่ในหมวดอุปกรณ์ “Passive Safety” หรืออุปกรณ์ช่วยลด ความรุนแรงของอุบัติเหตุจากหนักเป็นเบา ให้สามารถปกป้องชีวิตของผู้โดยสารระหว่างเหตุการณ์พลิกคว่าของตัวรถได้

ต้นแบบห้องโดยสารรถพยาบาลที่มีโครงสร้างรองรับการพลิกคว่ำ
(Design and Development of Ambulance Superstructure)

รายละเอียดโครงการ
คณะวิจัยได้ดําเนินโครงการวิจัยนี้ ร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนา ของ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จํากัด ทําการออกแบบและพัฒนา ห้องโดยสารรถพยาบาลให้ได้โครงสร้างความแข็งแรงเพียงพอที่จะ รองรับแรงกระทําที่เกิดขึ้นกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่า หรือ ที่เรียกว่า “Rollover” โดยใช้เกณฑ์ในการออกแบบตามมาตรฐาน UN CCe R66 และ FMVSS 220 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ระบุ เงื่อนไขและเกณฑ์สําหรับการทดสอบโครงสร้างความแข็งแรง ของรถโดยสารแบบ Dynamic และ Static ตามลําดับ ทั้งนี้คณะวิจัย ได้จําลองเหตุการณ์รถพลิกคว่าและทํานายผลจากแรงกระทํา ด้วยการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และทําการทดสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบด้วยการทดสอบภาคสนาม

ข้อมูลสมรรถนะของต้นแบบมีคุณสมบัติดังนี้
• มีความแข็งแรงของโครงสร้างรองรับพลิกคว่าที่ได้ดําเนินการ วิเคราะห์และทดสอบตามมาตรฐาน UN ECE R6.6 และ ASMVSS 22O
• ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักจากวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ําหนักน้อยกว่า โลหะ สามารถออกแบบให้มีขนาด (กว้าง X ยาว X สูง) ได้ หลากหลาย และสามารถนําไปติดตั้งกับรถยนต์ได้หลายรุ่น
• มีลักษณะเป็นโมดูล สามารถเตรียมกระบวนการผลิตห้องโดยสาร ได้อย่างอิสระ และสามารถนําไปติดตั้งกับรถเพื่อประกอบเป็น รถพยาบาลภายหลังได้

หัวหน้าโครงการ : ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์, ดร.บรรพต ไม้งาม, นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล, นางสาวรัตนสุดา แนวเงินดี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Project Leader : Dr. Sarawut Lerspalungsanti National Metal and Materials Technology Center
Research Team : Dr. Sittikorn Lapapong, Dr. Bunpot Mai-ngam, Mr. Sedthawatt Sucharitpwatskul, Ms. Rattanasuda Naewngerndee National Metal and Materials Technology Center
Contact : 0 2564 6500 ext. 4350 e-mail sarawutl@mtec.or.th

Scroll Up