ผู้รับเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่มาของโครงการ
ระบบการประเมินและรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อมสําหรับ สินค้าและบริการของไทยเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย และยกระดับสินค้าไทย ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้า จากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการ
ระบบการประเมินและรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ให้สามารถประเมินและเปิดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมรับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ นอกจาก ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วระบบดังกล่าวยังเป็นประโยชน์กับ ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานสากล แต่ยังไม่มี การออกมาตรฐานสําหรับสินค้าหรือบริการนั้น ทําให้ไม่สามารถ ขอการรับรองหรือฉลากได้ จากปัญหาดังกล่าวทางกระทรวง อุตสาหกรรมได้วางเป้าหมายเบื้องต้นให้มีการพัฒนาระบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล และเพื่อเป็นตัวช่วยสําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารกับผู้บริโภคให้ทราบถึง ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอ

ผลที่เกิดขึ้น
การนําผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อขยายผลต่อยอด ของ 4 หน่วยงาน หลัก ได้แก่
1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3. สภาอุตสาหกรรม
4. สํานักงานพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
การประเมินและรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้ประกอบการ
ผ่านเว็บไซต์ www.thsecoproduct.com

การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ www.thaiecoproduct.com

หัวหน้าโครงการ : ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ผู้ร่วมวิจัย : ดร.เปรมฤดี กาญจนปิยะ, นางจันทิมา สาเนียงงาม, น.ส.กมลาพร พุ่มประดับ, น.ส.วราภรณ์ ภิญโญ, นายพินิจ เขื่องสุวงค์, น.ส.พรนลัท สิงห์รัตนพันธุ์, น.ส.กัญญณัช คาเชียง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Project Leader : Dr. Kittinan Annanon National Metal and Materials Technology Center
Research Team : Dr. Premrudee Kanchanapiya, Ms. Jantima Samneangngam, Ms. Kamalaporn Phumpradab, Ms. Waraporn Pinyo, Mr. Pinit Khueansuwong, Mr. Pornnalat Singrattanapan, Ms. Kunyanat Kumchiang National Metal and Materials Technology Center
Contact : 0 2564 6500 ext. 4051-3 e-mail kittinan@mtec.or.th

Scroll Up