โรงกลั่นน้ำมันจะใช้น้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ มาผสมกันเพื่อให้มีต้นทุนต่ำสุด น้ำมันดิบเหล่านี้มีสมบัติและปริมาณสารที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนแตกต่างกัน ดังนั้น ในทางปฏิบัติโรงกลั่นจะผสมน้ำมันเพียงไม่กี่ชนิด เนื่องจากไม่มีเครื่องมือช่วยคำนวณค่าการกัดกร่อนที่ให้ค่าแม่นยำ

เอ็มเทคพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นำอัตราส่วนและสมบัติของน้ำมันดิบที่นำมาผสมกัน เพื่อคำนวณหาค่าซัลเฟอร์ค่ากรด และค่าเมอร์แคปแทน ของน้ำมันดิบผสมก่อนส่งเข้าสู่หน่วยกลั่น เมื่อได้ค่าอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของชิ้นส่วนอุปกรณ์ และท่อต่างๆ แล้ว ค่าที่คำนวณได้นี้จะนำไปอ้างอิงกับรอบการบำรุงรักษาในปีถัดไป ทั้งนี้ซอฟต์แวร์จะแจ้งเตือนระดับความสำคัญในการจัดการปัญหาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การประเมินนี้มีความแม่นยำสูงและการแสดงผลเข้าใจง่าย ช่วยให้การวางแผนการซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประเมินการกัดกร่อน ได้แก่
• ช่วยให้การประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหายเนื่องจากการกัดกร่อนจากการผสมน้ำมันดิบหลายชนิดทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
• ลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณ
• เพิ่มโอกาสในการเลือกใช้น้ำมันดิบชนิดใหมใ่นกระบวนการ เพื่อลดปัญหาการกัดกร่อนในระบบกลั่นน้ำมัน
• ช่วยในการวางแผนการตรวจสอบและแผนการซ่อมบำรุงประจำปีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่วยประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการเลือกใช้ชนิดและอัตราส่วนผสมน้ำมันดิบที่ไม่ทราบฤทธิ์กัดกร่อนมาก่อนได้โดยสะดวกและแม่นยำ

ติดต่อ

เอกรัตน์ ไวยนิตย์ (นักวิจัย/หัวหน้าห้องปฏิบัติการ)
โทร : 0 2564 6500 ต่อ 4734
อีเมล์ : ekkarutv@mtec.or.th

Scroll Up