การทดสอบการย่อยสลายได้
ทางชีวภาพของวัสดุ

งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ ได้รับการรับรองความสามารถ ISO 17025 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี ครอบคลุมขอบข่ายการทดสอบการย่อยสลายของวัสดุมากที่สุดในเอเชีย ซึ่งรายงานผลของงาน ทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากดำเนินงานทดสอบให้กับลูกค้าแล้ว ยังให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการผลิต รวมถึงเตรียมเอกสารสำคัญส่งตรงให้ถึงหน่วยรับรอง (Certified body) เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุได้พัฒนาเทคนิคการย่อยสลายที่สำคัญอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการทดสอบวัสดุที่หลากหลายภายใต้ในสภาวะต่างๆ 

นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังมีชุดทดสอบขนาดเล็กสำหรับการให้บริการทดสอบเบื้องต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ โดยการทดสอบทั้งหมดอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ และใช้ได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงการให้บริการทดสอบวัสดุภายใต้สภาวะจริง เช่น บ่อฝังกลบขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อน้ำจืด และน้ำทะเล เป็นต้น ในส่วนของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุมีเครื่องมือและความเชียวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา

1. การทดสอบเพื่อประเมินระยะเวลาการเก็บ และการใช้งานของวัสดุต่าง ๆ ครอบคลุมชนิดของตัวอย่างที่หลากหลาย เช่น บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มพลาสติก ยาง และกระดาษ
2. การเสื่อมสภาพของวัสดุโดยแสงซีนอน Failure test under Xenon accelerated Weathering test
3. การเสื่อมสภาพของวัสดุโดยแสงยูวี Failures test under UV accelerated Weathering test
4. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในระดับอุตสาหกรรม Bio-degradation under Industrial composting conditions
5. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในระดับครัวเรือน Biodeg-radation under Home composting condition
6. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในดิน Biodegradation in soil
7. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ ออกซิเจน Biodegradation under anaerobic conditions

8. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในสภาวะเลียนแบบบ่อฝังกลบ Biodegradation under landfill conditions
9. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในสภาวะจริงของบ่อฝังกลบ Biodegradation under real landfill conditions
10. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในน้ำทะเล Biodegrada-tion in seawater/sediment interface
11. การย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุผ่านกระบวนการออกซิเดชั่น และทางชีวภาพ Oxo-biodeg-radation
12. การย่อยสลายทางชีวภาพของสารเคมีในตัวกลางที่เป็นของเหลว Biodegradation of checmical in aqueous medium
13. การย่อยสลายทางชีวภาพของสารเคมีในดิน Biodegradation of checmical in soil
14. การทดสอบความเป็นพิษที่มต่อพืช Toxicity test

  • อุตสาหกรรมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรมเคมีสีเขียว
  • หน่วยงานวิจัย และพัฒนา

• Biodegradability test แสดงผลเป็นกราฟอัตราการย่อยสลายของวัสดุทดสอบในช่วงระยะเวลาที่ทำการทดสอบภายใต้สภาวะที่กำหนด
• Disintegration test แสดงผลเป็นปริมาณขนาดของวัสดุทดสอบที่เกิดการแตกหรือสลายตัวในช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ ภายใต้สภาวะที่กำหนด
• Ecotoxicity test เป็นการศึกษาผลกระทบ หรือความเป็นพิษที่มีต่อพืชและสัตว์ของวัสดุทดสอบที่อาจเหลือตกค้างอยู่หลังจากผ่านกระบวนการย่อยสลายแล้ว

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up