การทดสอบการย่อยสลายได้
ทางชีวภาพของวัสดุ

การทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุเป็นการทดสอบการเสื่อมสภาพของวัสดุตามสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น และการย่อยสลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการทำงานของจุลินทรีย์

ตัวอย่างที่รับทดสอบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ในกลุ่มพลาสติก และกระดาษ ผลิตภัณฑ์สำหรับงานด้านเกษตรกรรม กาว หมึกพิมพ์ เม็ดสี สารตัวเติม สารเคมี สารทำความสะอาด สารซักฟอก และ น้ำมันแร่ เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่ใช้เทคนิคนี้ ได้แก่ พลาสติกและบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เคมีสีเขียว และ หน่วยงานวิจัยและพัฒนา

a) เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพของวัสดุโดยแสงซีนอน (Failure Test under Xenon Accelerated Weathering Test)

b) เครื่องทดสอบการเสื่อมสภาพของวัสดุโดยแสงยูวี (Failures Test under UV Accelerated Weathering Test)

c) เครื่องทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในระดับอุตสาหกรรม (Biodegradation under Industrial composting conditions)

  • ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน
  • ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในดิน
  • ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน
  • ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุทั้งในสภาวะจริงและเลียนแบบบ่อฝังกลบ
  • ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุในน้ำทะเล
  • ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุผ่านกระบวนการออกซิเดชัน และทางชีวภาพ
  • ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของสารเคมีทั้งในตัวกลางที่เป็นของเหลวและในดิน
  • ทดสอบความเป็นพิษที่มีต่อพืช

งานทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุได้รับการรับรอง ISO 17025 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี ครอบคลุมขอบข่ายการทดสอบการย่อยสลายของวัสดุมากที่สุดในเอเชีย

ผลการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงสามารถนำมาใช้ขอการรับรองประกอบการขายหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษา และข้อแนะนำในการผลิต รวมถึงเตรียมเอกสารสำคัญส่งตรงถึงหน่วยรับรอง (certified body) เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พัฒนาเทคนิคการย่อยสลายที่สำคัญอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมต่อการทดสอบวัสดุที่หลากหลายภายใต้สภาวะต่างๆ

งานฯ ยังมีชุดทดสอบขนาดเล็กสำหรับทดสอบเบื้องต้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลการทดสอบน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงการให้บริการทดสอบวัสดุภายใต้สภาวะจริง เช่น บ่อฝังกลบขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อน้ำจืด และน้ำทะเล เป็นต้น

ส่วนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา งานฯ มีเครื่องมือ และความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้แก่อุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาด้วย

1. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งค่าบริการทดสอบ
2. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ส่งตัวอย่าง ชำระค่าบริการ

งานบริการลูกค้า โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4108-4111

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 114 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

Scroll Up